Przysposobienie dziecka – jakie formy przyjmuje?

Adopcja określana jest prawnie jako przysposobienie i ustanawia relacje oraz związek prawny pomiędzy przysposobionym (dzieckiem) a przysposabiającymi (rodzicami). Oznacza to więc, że adoptowane dziecko staje się formalnie członkiem rodziny, co potwierdza między innymi zmiana jego nazwiska czy w niektórych przypadkach stworzenie nowego aktu urodzenia. Polski Kodeks wyróżnia trzy formy przysposobienia dziecka, zalicza się do nich: przysposobienie całkowite, przysposobienie pełne oraz przysposobienie niepełne. Czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje adopcji?

Przysposobienie całkowite

Zwane bywa również nierozwiązywalnym lub anonimowym. Dziecko na stałe wchodzi do nowej rodziny i staje się jego pełnoprawnym członkiem. Co więcej, zyskuje nową tożsamość (zdarza się, że rodzice adopcyjni mają prawo do zmiany imienia dziecka) wyrażoną przede wszystkim przez zmianę nazwiska, na takie samo, jakie noszą jego rodzice adopcyjni. Ponadto, przysposobione dziecko otrzymuje nowy akt urodzenia, do którego jako rodzice zostają wpisani jego rodzice adopcyjni. Dodać należy jednocześnie, że stary akt urodzenia nie podlega ujawnieniu w przyszłości. Przysposobienie całkowite dotyczy przede wszystkim niemowląt.

Przysposobienie pełne

Jest to typ przysposobienia stanowiący regułę w polskim prawie, co oznacza, że na tej zasadzie odbywa się zdecydowana większość adopcji. W praktyce wygląda to tak, że przysposobione dziecko zostaje pełnoprawnym członkiem rodziny adopcyjnej i nabywa wszystkie prawa oraz obowiązki, które wynikają z pokrewieństwa (będzie to m.in. prawo do dziedziczenia). Rodzice biologiczni zostają pozbawieni praw rodzicielskich, a ich więź z adoptowanym dzieckiem ulega całkowitej degradacji, nie mają zatem żadnego kontaktu. Przysposobiony po ukończeniu pełnoletności może wnieść wniosek o ujawnienie rzeczywistego aktu urodzenia, a co za tym idzie, poznać swoją pierwotną tożsamość.

Przysposobienie niepełne

To szczególny rodzaj przysposobienia, który odnosi się jedynie do relacji pomiędzy przysposobionym dzieckiem, a przysposabiającymi rodzicami. Więzi te nie rozciągają się zatem na krewnych rodziny adopcyjnej, poza zstępnymi (dziadkami). Przysposobiony nie zrywa całkowicie więzi ze swoją biologiczną rodziną, zmianie nie ulega także jego akt urodzenia. Rodzice adopcyjni wymienienie są wyłącznie w skróconym akcie urodzenia dziecka.