Jak założyć rodzinny dom dziecka?

Rodzinny Dom dziecka to specyficzna placówka, której zadaniem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi odpowiedniej ochrony ze strony rodziców biologicznych. Powołana zostaje przez władze lokalne w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie. Łączy elementy opieki zastępczej i instytucjonalnej, a wykonywana w niej praca ma opierać się na zasadach wychowania rodzinnego.

Kto może założyć rodzinny dom dziecka?

Osoby, które chciałyby założyć rodzinny dom dziecka, powinny zgłosić się do władz samorządowych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto, kluczowe jest, aby posiadały ku temu odpowiednie warunki mieszkaniowe. Mają one pozwolić na przyjęcie od 4 do nawet 8 lub więcej dzieci (nie rozdziela się rodzeństwa, dlatego nawet, gdy liczba przekracza ośmioro dzieci, to są one umieszczane razem). Nie istnieje jednak obowiązek samodzielnego wyposażenia domu. Władze samorządowe zapewniają niezbędne meble oraz wyposażenie. Ważnym krokiem jest wyznaczenie dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka – może nim zostać wyłącznie osoba posiadają przynajmniej średnie wykształcenie. Funkcja ta wiąże się bowiem z prowadzeniem dokumentacji, a także tworzeniem planów pracy z dziećmi, które podlegają kontroli przez Urząd Wojewódzki oraz Centrum Pomocy Rodzinie.

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka uważane jest za najtrudniejszą formę opieki. Najchętniej tę funkcję powierza się małżeństwom, które posiadają własne dzieci, najlepiej przynajmniej w wieku szkolnym. Zakłada się bowiem, że małe dzieci wymagają znaczne więcej uwagi i mogą uniemożliwiać prawidłową opiekę nad pozostałymi małoletnimi. Wychowankowie rodzinnego domu dziecka nie powinny przekraczać 18 roku życia, dopuszcza się jednak przebywanie w nim aż do ukończenia 25 roku życia, o ile dana osoba kontynuuje edukację.

Więcej na temat wymogów odnośnie do osób, które planują założyć rodzinny dom dziecka, można znaleźć tutaj.

Rodzinne domy dziecka – jaką funkcję spełniają?

Obowiązkiem rodzinnych domów dziecka jest zapewnienie podopiecznym stabilnych warunków do rozwoju, zbliżonych do tych, które otrzymaliby w rodzinie. Z tego też względu rodzinne domy dziecka mieszczą się zazwyczaj w budynkach jednorodzinnych, a niekiedy także w większych mieszkaniach. Konieczne jest zapewnienie warunków do nauki, odpowiedniego spędzania czasu wolnego czy rozwijania zainteresowań. Duży nacisk kładzie się na indywidualne potrzeby dzieci. W związku z tym, że dwie osoby mogą nie poradzić sobie z tak dużą ilością dzieci, nierzadko wspierają się pomocą wolontariuszy oraz innych pracowników.

Rodzinne domy dziecka wykonują pracę w oparciu o umowę o świadczenie usług. Tego rodzaju umowa zawierana jest ze starostą powiatu na okres ok. 5 lat. Umowa jasno określa warunki, miejsce oraz zakres sprawowania opieki. Osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie, wypłacane zazwyczaj co miesiąc. Zaznaczyć należy jednak, że w przypadku małżeństw, wynagrodzenie przyznaje się wyłącznie jednej ze stron, która została wskazana w umowie.